Gdy dłużnik nie płaci – komentarz do projektu ustawy o ograniczeniu zatorów

Niedawno opublikowany został projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia zatorów płatniczych.

Projekt zakłada (oprócz m. in. wprowadzenia tzw. ulgi za złe długi w zakresie  podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych na wzór analogicznego rozwiązania obowiązującego aktualnie na gruncie ustawy vatowskiej, nieprzekraczalnego, 60-dniowego terminu na zapłatę przez dużego przedsiębiorcę kwoty należnej mniejszemu kontrahentowi, czy obligatoryjnej sprawozdawczości finansowej dla podmiotów, u których wartość przychodu uzyskana w roku podatkowym przekroczyła równowartość 50 mln euro), także nowe rozwiązanie procesowe mające skłonić nierzetelnych dłużników do terminowej realizacji ich zobowiązań pieniężnych.

Działanie sądu z urzędu za strony, może prowadzić do naruszenia prawa do bezstronnego sądu i odpowiadającego mu obowiązku przestrzegania zasady równego traktowania stron, dlatego obowiązek działania z urzędu ustanawiany powinien być jedynie wówczas, gdy przemawia za tym interes publiczny. Projektowane zmiany skłaniają do tezy, że problem zatorów płatniczych stał się na tyle powszechny, że dla jego przezwyciężenia konieczna stała się interwencja ustawodawcy.

Całość komentarza naszego eksperta, Przemysława Własienko do przeczytania na portalu The City

Powrót do aktualności