Nowe prawo holdingowe – zmiany w zarządzaniu spółkami powiązanymi

W dniu 13.10.2022 r. weszły w życie ważne zmiany w zakresie prawa holdingowego. Podmioty powiązane w ramach tej samej grupy kapitałowej mogą teraz utworzyć grupę spółek, w której spółka dominująca sprawować będzie jednolite kierownictwo nad spółkami zależnymi m.in. w drodze wiążących poleceń wydawanych zarządom tych spółek, „jeżeli jest to uzasadnione interesem grupy spółek”.

Członkowie zarządów podległych spółek nie będą ponosić odpowiedzialności za wykonanie wiążącego polecenia, ale z kilkoma wyjątkami (np. gdy wykonanie polecenia jest niezgodne z umową lub statutem spółki zależnej, doprowadziłoby do niewypłacalności lub istnieje obawa, że jest ono sprzeczne z interesem spółki i wyrządzi jej szkodę).

Uczestnictwo w grupie spółek w rozumieniu nowych przepisów nie jest obowiązkowe i pozostawione zostało do decyzji wspólników / akcjonariuszy spółek zależnych. Od strony formalnej wymagać ono będzie podjęcia stosownej uchwały i zgłoszenia do rejestru przedsiębiorców KRS. Dopiero od daty wpisu informacji w KRS spółki będą mogły stosować nowe prawo holdingowe.

Powrót do aktualności