Polityka prywatności

Polityka prywatności

Niniejsza polityka prywatności („Polityka” ) została przyjęta przez spółkę ARGON LEGAL Lisiecki spółka komandytowa  z siedzibą w Warszawie (adres: ul. Wernyhory 13, 02-727 Warszawa), wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000350258, NIP: 118-202-32-59, REGON: 142319243 („ARGON LEGAL” ) w związku z wejściem w życie rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO” ).

Polityka zawiera informacje dotyczące przetwarzania przez ARGON LEGAL danych osobowych w związku prowadzoną działalnością.

.

1. INFORMACJA O ADMINISTROWANIU DANYMI I DANE KONTAKTOWE

1.1. ARGON LEGAL przetwarza dane osobowe osób zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, w tym RODO i jest ich administratorem w rozumieniu tych przepisów.

1.2. W sprawie przetwarzania danych osobowych można kontaktować się z ARGON LEGAL w formie tradycyjnej na adres: ARGON LEGAL Lisiecki sp. k., ul. Wernyhory 13, 02-727 Warszawa lub elektronicznie na adres e-mail: office@argon.legal.

.

2. KATEGORIE OSÓB, KTÓRYCH DANE PODLEGAJĄ PRZETWARZANIU

2.1 Art. 13 i 14 RODO wymaga, aby informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych były przekazywane tym osobom:

2.1.1 jeżeli dane osobowe zbierane są od osoby, której dotyczą – podczas pozyskiwania danych osobowych,

2.1.2 jeżeli dane osobowe pozyskano nie od osoby, której dotyczą:

a) w rozsądnym terminie po pozyskaniu danych osobowych – najpóźniej w ciągu miesiąca – mając na uwadze konkretne okoliczności przetwarzania danych osobowych,

b) jeżeli dane osobowe mają być stosowane do komunikacji z osobą, której dane dotyczą – najpóźniej przy pierwszej takiej komunikacji z osobą, której dane dotyczą,

c) jeżeli planuje się ujawnić dane osobowe innemu odbiorcy – najpóźniej przy ich pierwszym ujawnieniu.

2.2. W celu wywiązania się z obowiązków, o których mowa w punkcie 2.1, ARGON LEGAL poniżej przedstawia informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych pozyskanych w związku z prowadzoną działalnością, należących do następujących kategorii osób:

2.2.1. kontrahentów (w tym klientów usług prawnych), będących osobami fizycznymi,

2.2.2. pracowników, reprezentantów, beneficjentów rzeczywistych i osób kontaktowych kontrahentów (w tym klientów usług prawnych),

2.2.3. innych osób, których dane ARGON LEGAL przetwarza w związku z prowadzeniem obsługi prawnej,

2.2.4. osób odwiedzających siedzibę ARGON LEGAL,

2.2.5. użytkowników serwisu LinkedIn,

2.2.6. uczestników szkoleń,

2.2.7. osób zgłaszających roszczenia w stosunku do ARGON LEGAL lub osób w stosunku do których ARGON LEGAL występuje z roszczeniami.

.

3. CELE I PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA. ZAKRES I ŹRÓDŁO DANYCH ORAZ KONIECZNOŚĆ ICH PODANIA

.

DANE OSOBOWE KONTRAHENTÓW (W TYM KLIENTÓW), BĘDĄCYCH OSOBAMI FIZYCZNYMI

3.1. ARGON LEGAL przetwarza dane osobowe kontrahentów(w tym klientów), będących osobami fizycznymi, w następujących celach:

3.1.1. wykonania umowy, której kontrahent / klient jest stroną lub konieczności podjęcia działań w celu zawarcia z nim umowy (np. kontaktu, wyceny usługi);

– wówczas podstawą prawną przetwarzania stanowi art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, tj. przetwarzanie danych jest niezbędne do wykonania wiążącej ARGON LEGAL umowy lub podjęcia działań w celu jej zawarcia,

3.1.2. dokonywania rozliczeń,

3.1.3. przechowywania dokumentów księgowych,

3.1.4. wykonania obowiązków z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu,

– wówczas podstawę prawną przetwarzania stanowi art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, tj. przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na ARGON LEGAL z zakresu m.in. prawa podatkowego i rachunkowości oraz ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu;

3.1.5. prowadzenia działań marketingowych / PR, w tym informowania o ofercie ARGON LEGAL, organizowanych szkoleniach,

3.1.6. dochodzenia roszczeń i obrony praw,

– wówczas podstawę prawną przetwarzania stanowi art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. przetwarzanie danych jest niezbędne do realizacji prawnie uzasadnionych interesów ARGON LEGAL, tj. prowadzenia działań marketingowych / PR oraz dochodzenia roszczeń lub obrony praw.

3.2. Dane osobowe ww. osób ARGON LEGAL uzyskuje bezpośrednio od tych osób lub ze źródeł publicznie dostępnych.

3.3. Podanie danych osobowych jest niezbędne do zawarcia umowy (oznaczenia stron umowy). W pozostałych przypadkach podanie danych może być niezbędne do wykonania umowy. Niepodanie danych może utrudnić lub uniemożliwić zawarcie lub realizację umowy.

3.4. Przetwarzane dane osobowe obejmują: imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres korespondencyjny, numer PESEL, REGON, NIP, serię i numer dowodu osobistego, stan cywilny, adres e-mail, numer telefonu, numer rachunku bankowego.

.

DANE OSOBOWE PRACOWNIKÓW, REPREZENTANTÓW, BENEFICJENTÓW RZECZYWISTYCH I OSÓB KONTAKTOWYCH KONTRAHENTÓW (W TYM KLIENTÓW)

3.5. ARGON LEGAL przetwarza dane osobowe pracowników, reprezentantów, beneficjentów rzeczywistych i osób kontaktowych kontrahentów (w tym klientów)w następujących celach:

3.5.1. dokonywania rozliczeń,

3.5.2. przechowywania dokumentów księgowych,

3.5.3. wykonania obowiązków z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu,

– wówczas podstawę prawną przetwarzania stanowi art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, tj. przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na ARGON LEGAL z zakresu m.in. prawa podatkowego i rachunkowości oraz ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu;

3.5.4. zawarcia i wykonania umowy zawartej z kontrahentem / klientem, w tym w celu kontaktu, kierowania zapytań ofertowych, prowadzenia obsługi prawnej,

3.5.5. prowadzenia działań marketingowych / PR, w tym informowania o ofercie ARGON LEGAL, organizowanych szkoleniach,

3.5.6. dochodzenia roszczeń i obrony praw,

– wówczas podstawę prawną przetwarzania stanowi art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. przetwarzanie danych jest niezbędne do realizacji prawnie uzasadnionych interesów ARGON LEGAL, tj. nawiązania współpracy, wykonania wiążących ARGON LEGAL umów, prowadzenia działań marketingowych / PR oraz dochodzenia roszczeń lub obrony praw.

3.6. Dane osobowe ww. osób ARGON LEGAL uzyskuje bezpośrednio od tych osób lub od kontrahenta / klienta, którego reprezentują te osoby / u którego są one zatrudnione lub ze źródeł publicznie dostępnych.

3.7. Podanie danych może być niezbędne do wykonania umowy (np. dane pracowników kontrahenta / klienta konieczne w celu kontaktu). Niepodanie danych może utrudnić lub uniemożliwić zawarcie lub realizację umowy.

3.8. Przetwarzane dane osobowe obejmują: imię, nazwisko, numer PESEL, serię i numer dowodu osobistego, adres e-mail, numer telefonu, obywatelstwo, adres zamieszkania.

.

DANE OSOBOWE INNYCH OSÓB, KTÓRYCH DANE ARGON LEGAL PRZETWARZA W ZWIĄZKU Z PROWADZENIEM OBSŁUGI PRAWNEJ

3.9. ARGON LEGAL przetwarza dane osobowe innych osób, które pozyskuje w związku z prowadzeniem obsługi prawnej (np. dane świadków, pełnomocników, doradców przeciwnika procesowego / kontrahenta klienta ARGON LEGAL) w następujących celach:

3.9.1. wykonania umowy zawartej z kontrahentem / klientem, w tym w celu kontaktu, prowadzenia obsługi prawnej,

3.9.2. dochodzenia roszczeń i obrony praw;

– wówczas podstawę prawną przetwarzania stanowi art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. przetwarzanie danych jest niezbędne do realizacji prawnie uzasadnionych interesów ARGON LEGAL, tj. wykonania wiążących ARGON LEGAL umów (prowadzenia obsługi prawnej) oraz dochodzenia roszczeń lub obrony praw.

3.10. Dane osobowe ww. osób ARGON LEGAL uzyskuje bezpośrednio od tych osób lub od kontrahenta / klienta, dla którego prowadzona jest obsługa prawna.

3.11. Podanie danych może być niezbędne do prowadzenia obsługi prawnej (np. dane świadka w postępowaniu sądowym, dane doradcy kontrahenta klienta podane w trakcie negocjacji). Niepodanie danych może utrudnić lub uniemożliwić prowadzenie obsługi prawnej.

3.12. Przetwarzane dane osobowe obejmują: imię, nazwisko, numer PESEL, serię i numer dowodu osobistego, adres e-mail, numer telefonu, adres zamieszkania.

.

DANE OSOBOWE OSÓB ODWIEDZAJĄCYCH SIEDZIBĘ ARGON LEGAL

3.13. ARGON LEGAL przetwarza dane osobowe osób odwiedzających siedzibę ARGON LEGAL w następujących celach:

3.13.1. zapewnienia bezpieczeństwa w siedzibie kancelarii,

3.13.2. dochodzenia roszczeń i obrony praw;

– wówczas podstawę prawną przetwarzania stanowi art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. przetwarzanie danych jest niezbędne do realizacji prawnie uzasadnionych interesów ARGON LEGAL, tj. zapewnienia bezpieczeństwa w siedzibie kancelarii oraz dochodzenia roszczeń lub obrony praw.

3.14. Dane osobowe (wizerunek) ww. osób ARGON LEGAL pozyskuje za pośrednictwem monitoringu wizyjnego.

3.15. Podanie danych jest dobrowolne choć niezbędne do realizacji ww. celów.

.

DANE OSOBOWE UŻYTKOWNIKÓW SERWISU LINKEDIN

3.16. ARGON LEGAL przetwarza dane osobowe użytkowników serwisu LinkedIn w następujących celach:

3.16.1. prowadzenia korespondencji z użytkownikami za pośrednictwem komunikatorów / profilu,

3.16.2. umożliwienia użytkownikom aktywności na profilu, w tym polubienia profilu oraz komentowania i zamieszczania postów,

3.16.3. informowania o wydarzeniach lub usługach ARGON LEGAL,

3.16.4. statystycznym i analitycznym dotyczącym funkcjonowania i popularności profilu,

3.16.5. dochodzenia roszczeń i obrony praw;

– wówczas podstawę prawną przetwarzania stanowi art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. przetwarzanie danych jest niezbędne do realizacji prawnie uzasadnionych interesów ARGON LEGAL, tj. prowadzenia profilu kancelarii oraz dochodzenia roszczeń lub obrony praw.

3.17. Dane osobowe ww. osób ARGON LEGAL uzyskuje bezpośrednio od tych osób.

3.18. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

.

DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW SZKOLEŃ

3.19. ARGON LEGAL przetwarza dane osobowe uczestników szkoleń w następujących celach:

3.19.1. zawarcia i wykonania umowy, której uczestnik jest stroną lub konieczności podjęcia działań w celu zawarcia z nim umowy (w przypadku szkoleń organizowanych przez ARGON LEGAL);

– wówczas podstawą prawną przetwarzania stanowi art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, tj. przetwarzanie danych jest niezbędne do wykonania wiążącej ARGON LEGAL umowy lub podjęcia działań w celu jej zawarcia,

3.19.2. wykonania umowy zawartej z kontrahentem (w przypadku szkoleń organizowanych przez partnerów ARGON LEGAL),

3.19.3. prowadzenia działań marketingowych / PR, w tym informowania o ofercie ARGON LEGAL, organizowanych szkoleniach,

3.19.4. dochodzenia roszczeń i obrony praw;

– wówczas podstawę prawną przetwarzania stanowi art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. przetwarzanie danych jest niezbędne do realizacji prawnie uzasadnionych interesów ARGON LEGAL, tj. wykonania wiążących ARGON LEGAL umów, prowadzenia działań marketingowych / PR oraz dochodzenia roszczeń lub obrony praw.

3.20. Dane osobowe ww. osób ARGON LEGAL uzyskuje bezpośrednio od tych osób lub od organizatora szkolenia.

3.21. Podanie danych jest niezbędne do zawarcia i wykonania umowy (udziału w szkoleniu). Niepodanie danych może utrudnić lub uniemożliwić zawarcie lub realizację umowy.

3.22. Przetwarzane dane osobowe obejmują: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu.

.

DANE OSOBOWE OSÓB ZGŁASZAJĄCYCH ROSZCZENIA W STOSUNKU DO ARGON LEGAL LUB OSÓB W STOSUNKU DO KTÓRYCH ARGON LEGAL WYSTĘPUJE Z ROSZCZENIAMI

3.23. ARGON LEGAL przetwarza dane osobowe osób zgłaszających roszczenia w stosunku do ARGON LEGAL lub osób w stosunku do których ARGON LEGAL występuje z roszczeniami w celu dochodzenia roszczeń i obrony praw. Podstawę prawną przetwarzania stanowi art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. przetwarzanie danych jest niezbędne do realizacji prawnie uzasadnionych interesów ARGON LEGAL, tj. dochodzenia roszczeń lub obrony praw. W zakresie danych dotyczących stanu zdrowia, które ARGON LEGAL może otrzymać w związku z prowadzonymi postępowaniami, podstawę prawną przetwarzania stanowi art. 9 ust. 2 lit. f) RODO, tj. przetwarzanie tych danych jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń

3.24. Dane osobowe ww. osób ARGON LEGAL uzyskuje bezpośrednio od tych osób lub od właściwych władz.

3.25. Podanie danych jest dobrowolne choć niezbędne do dochodzenia roszczeń lub obrony praw. Niepodanie danych może utrudnić lub uniemożliwić realizację tego celu.

3.26. Przetwarzane dane osobowe mogą obejmować: imię, nazwisko, adres zamieszkania, numer PESEL, serię i numer dowodu osobistego, adres e-mail, numer telefonu kontaktowego, dane dotyczące zdrowia, numer rachunku bankowego, wizerunek, numer rejestracyjny samochodu, a w przypadku naszych kontrahentów – osób fizycznych także: numer NIP, REGON, adres prowadzenia działalności gospodarczej, stan cywilny.

.

4. INFORMACJA O ODBIORCACH DANYCH OSOBOWYCH. PRZEKAZYWANIE DANYCH DO PAŃSTW TRZECICH I AUTOMATYCZNE PODEJMOWANIE DECYZJI

4.1. ARGON LEGAL może przekazywać dane osobowe osób, wskazanych w punkcie 3 Polityki, dostawcom usług technicznych lub organizacyjnych, z których ARGON LEGAL korzysta w związku z prowadzoną działalnością, tj. w szczególności agencjom marketingowym / PR, firmom kurierskim i pocztowym. Dane osobowe mogą być udostępniane także organom publicznym, w tym sądom, komornikom, policji oraz innym inspekcjom i strażom.

4.2. Dane osobowe osób wskazanych w punkcie 3 Polityki nie będą wykorzystywane do automatycznego podejmowania decyzji ani profilowania.

4.3. ARGON LEGAL nie będzie także przekazywać danych osobowych poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

.

5. OKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

5.1. Z zastrzeżeniem punktu 5.2, w przypadku przetwarzania danych na podstawie:

5.1.1. zgody, dane przetwarzane są do jej wycofania,

5.1.2. uzasadnionego interesu ARGON LEGAL dane przetwarzane są przez okres umożliwiający realizację tego interesu lub do zgłoszenia skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania danych,

5.1.3. niezbędności do zawarcia i wykonania umowy, dane są przetwarzane do momentu jej rozwiązania,

5.1.4. konieczności przetwarzania danych osobowych w celu wykonania ciążących na ARGON LEGAL obowiązków prawnych, dane przetwarzane są przez okresy wynikające z przepisów prawa.

5.2. W przypadku danych osobowych przetwarzanych przez adwokatów i radców prawnych w ramach wykonywania zawodu, dane przechowywane są przez 10 lat od końca roku, w którym zakończyło się postępowanie, w którym dane osobowe zostały zgromadzone.

5.3. W przypadku nagrań z monitoringu wizyjnego prowadzonego w siedzibie kancelarii, dane w ten sposób gromadzone przechowywane są przez 4 tygodnie od dnia ich utrwalenia.

5.4. Podstawowy okres przetwarzania danych może być przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia lub dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami, a po tym okresie – jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa (przedłużony okres przetwarzania danych).

.

6. UPRAWNIENIA ZWIĄZANE Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH POSTANOWIENIA OGÓLNE

6.1. W związku z prowadzoną działalnością, ARGON LEGAL zapewnia wszystkim osobom, których dane przetwarza, wykonywania przysługujących im, zgodnie z obowiązującymi przepisami, praw. Osoby te mają prawo:

6.1.1. dostępu do ich danych osobowych,

6.1.2. żądania niezwłocznego sprostowania danych osobowych,

6.1.3. żądania niezwłocznego usunięcia danych osobowych,

6.1.4. żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

6.1.5. przenoszenia danych,

6.1.6. wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania ich danych osobowych, w tym profilowania.

6.2. Ponadto, w przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody, osoba której dane dotyczą, ma możliwość wycofania zgody w każdej chwili. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody, przed jej cofnięciem.

6.3. Jednocześnie, każdej osobie, która uważa, że jej dane są przetwarzane przez ARGON LEGAL niezgodnie z prawem, przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzoru: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

.

PRAWO DOSTĘPU DO DANYCH

6.4. Osoba, której dane są przetwarzane przez ARGON LEGAL, może żądać udzielenia informacji czy jej dane osobowe są przetwarzane, a jeżeli tak – uzyskania do nich dostępu.

6.5. ARGON LEGAL, na żądanie osoby dotyczące dostępu do jej danych informuje tę osobę o zakresie, sposobie i celu przetwarzania danych, a także udziela osobie dostępu do danych jej dotyczących. Dostęp do danych może być zrealizowany poprzez wydanie kopii danych, przy czym pierwsza kopia danych udzielana jest bezpłatnie. W przypadku żądania kolejnych kopii danych, ARGON LEGAL jest uprawnione do pobrania opłaty w wysokości odpowiadającej kosztom administracyjnym.

.

PRAWO DO SPROSTOWANIA DANYCH

6.6. W przypadku, gdy dane osobowe są nieaktualne lub nieprawidłowe, osoba, której dane dotyczą może żądać ich sprostowania. W przypadku, gdy dane zostały udostępnione innym podmiotom, ARGON LEGAL informuje te podmioty o dokonaniu sprostowania danych. Ponadto, ARGON LEGAL uzupełnia i aktualizuje dane na żądanie osoby, której dane dotyczą. ARGON LEGAL może odmówić uzupełnienia danych, jeżeli są one zbędne dla celów przetwarzania.

.

PRAWO DO USUNIĘCIA DANYCH („PRAWO BYCIA ZAPOMNIANYM”)

6.7. Na żądanie osoby, której dane dotyczą, ARGON LEGAL usuwa zgromadzone dane. Jest to możliwe, jeżeli:

6.7.1. dane nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane,

6.7.2. osoba, której dane dotyczą, cofnęła zgodę, na której opierało się przetwarzanie i nie ma innej podstawy prawnej do dalszego przetwarzania,

6.7.3. osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania,

6.7.4. dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem,

6.7.5. dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego nałożonego na ARGON LEGAL,

6.7.6. dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego bezpośrednio dziecku.

6.8. Jeżeli dane podlegające usunięciu zostały udostępnione innym podmiotom, ARGON LEGAL podejmuje rozsądne działania, w tym środki techniczne, by poinformować te podmioty o potrzebie usunięcia danych i dostępu do nich. Na żądanie osoby, której dane dotyczą, ARGON LEGAL informuje ją o podmiotach, którym jej dane zostały udostępnione.

.

PRAWO DO OGRANICZENIA PRZETWARZANIA

6.9. ARGON LEGAL dokonuje ograniczenia przetwarzania danych na żądanie osoby, której dane dotyczą, w sytuacji gdy:

6.9.1. osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający ARGON LEGAL sprawdzić prawidłowość tych danych,

6.9.2. przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania,

6.9.3. ARGON LEGAL nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,

6.9.4. osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie ARGON LEGAL są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą.

6.10. Jeżeli przetwarzanie danych zostało ograniczone, ARGON LEGAL przetwarza je, z wyjątkiem przechowywania, wyłącznie za zgodą osoby, której dane dotyczą, lub w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego.

.

PRAWO DO PRZENOSZENIA DANYCH

6.11. Jeżeli dane są przetwarzane na podstawie zgody lub w celu zawarcia umowy, ARGON LEGAL na żądanie osoby wydaje jej dotyczące jej dane, przetwarzane w systemach informatycznych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego lub przekazuje je – jeżeli jest to możliwe – innemu podmiotowi.

.

PRAWO DO WYRAŻANIA SPRZECIWU WOBEC PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH, W TYM PROFILOWANIA

6.12. Jeżeli osoba, której dane dotyczą zgłosi umotywowany jej szczególną sytuacją sprzeciw względem przetwarzania jej danych, a dane przetwarzane są przez ARGON LEGAL w oparciu o uzasadniony interes ARGON LEGAL, ARGON LEGAL uwzględnia sprzeciw, o ile nie zachodzą po stronie ARGON LEGAL ważne, prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania, nadrzędne wobec interesów, praw i wolności osoby, zgłaszającej sprzeciw, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń.

6.13. W przypadku zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na cele marketingu bezpośredniego (w tym profilowania) ARGON LEGAL uwzględnia sprzeciw niezwłocznie i zaprzestaje przetwarzania danych osoby, która zgłosiła sprzeciw.

.

POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU ŻĄDAŃ PODMIOTÓW DANYCH

6.14. Osoby, których dane są przetwarzane przez ARGON LEGAL mogą realizować przysługujące im uprawnienia, określone w powyżej, kontaktując się z ARGON LEGAL:

6.14.1. drogą pisemną na adres: ARGON LEGAL Lisiecki sp. k., ul. Wernyhory 13, 02-727 Warszawa,

6.14.2. drogą e-mailową na adres: office@argon.legal.

6.15. Zgłoszenie żądania osoby fizycznej w zakresie realizacji praw winno zawierać:

6.15.1. dane dotyczące osoby fizycznej: imię, nazwisko, której zgłoszenie dotyczy oraz osoby zgłaszającej,

6.15.2. opis zgłaszanego żądania wraz ze wskazaniem ewentualnych zastrzeżeń,

6.15.3. podpis osoby zgłaszającej żądanie w przypadku zgłoszeń pisemnych,

6.15.4. pełnomocnictwo, jeśli w imieniu zgłaszającego żądanie działa pełnomocnik,

6.15.5. informacje o preferowanej formie odpowiedzi, jeżeli kanał odpowiedzi ma być inny niż zgłoszone żądanie.

6.16. Przed realizacją zgłoszenia żądania ARGON LEGAL może poprosić osobę fizyczną, której dane dotyczą o zweryfikowanie jej tożsamości.

6.17. ARGON LEGAL bez zbędnej zwłoki – a w każdym razie w terminie miesiąca od otrzymania żądania – udziela osobie, której dane dotyczą, informacji o działaniach podjętych w związku z wykonywaniem przez nią praw, określonych powyżej. W przypadku skomplikowanego żądania lub znacznej liczby zgłoszonych żądań, ARGON LEGAL, w terminie jednego miesiąca od otrzymania żądania osoby fizycznej, poinformuje osobę fizyczną, której dane dotyczą, o przedłużeniu terminu o maksymalnie kolejne dwa miesiące wraz z podaniem przyczyn opóźnienia.

6.18. W przypadku, gdy żądanie osoby fizycznej nie może zostać uwzględnione ARGON LEGAL poinformuje osobę fizyczną w ww. terminach o odmowie realizacji żądania wraz z podaniem przyczyny.

6.19. Jeżeli ARGON LEGAL nie podejmuje działań w związku z żądaniem osoby, której dane dotyczą, to niezwłocznie – najpóźniej w terminie miesiąca od otrzymania żądania – ARGON LEGAL informuje osobę, której dane dotyczą, o powodach niepodjęcia działań oraz o możliwości wniesienia skargi do organu nadzorczego oraz skorzystania ze środków ochrony prawnej przed sądem.

.

7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

7.1. ARGON LEGAL dokłada starań, aby na bieżąco aktualizować niniejszą Politykę w miarę zmiany okoliczności faktycznych i prawnych, dotyczących zasad i sposobu przetwarzania danych osobowych.

7.2. Niniejsza Polityka Prywatności, w aktualnym brzmieniu, obowiązuje od dnia 20 lutego 2023 r.